COMUNICAT D’AUTORITZACIONS D’ACTIVITATS DE RISC D’INCENDI FORESTAL

Pel vostre coneixement i efectes oportuns, us adjuntem informació resumida sobre la pròxima campanya d’autoritzacions d’activitats de risc d’incendi forestal. Del 15 de març al 15 d’octubre, les activitats de risc d’incendi que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal, necessiten autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió […]

AVÍS! RECOMANACIONS PER BAIXES TEMPERATURES

En previsió de les baixes temperatures que es poden registrar en els pròxims dies, els informem sobre algunes de les prevencions a prendre per evitar danys a les instal·lacions particulars d’aigua potable. És aconsellable protegir els comptadors d’aigua potable que estiguin a l’exterior, tapant-los amb draps, trossos de manta o fins i tot papers de […]

Licitació de la zona esportiva

D’acord amb el que disposa l’article 66.1 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, s’exposa al públic pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, el plec de clàusules reguladores de la concessió d’ús privatiu del domini públic de la zona […]

1 2 3 4