Validació de documents

Per comprovar la validesa de la signatura electrònica d’un document emès per l’Ajuntament de Vilabertran