Edictes

Exercici: 2024 Bop: 137-0 Edicte: 6127 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació de padró i de cobrament en període de pagament voluntari del segon trimestre de l'exercici 2024 de la taxa d'aigua, d'escombraries i clavegueram
Exercici: 2024 Bop: 132-0 Edicte: 5908 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial de la modificació puntual número 29 del Pla General de Vilabertran
Exercici: 2024 Bop: 125-0 Edicte: 5690 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 5/2024
Exercici: 2024 Bop: 105-0 Edicte: 4493 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 103-0 Edicte: 4420 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 5/2024
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3345 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
Exercici: 2024 Bop: 65-0 Edicte: 2526 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació del padró d'aigua, escombraries i clavegueram del 1r trimestre de 2024
Exercici: 2024 Bop: 40-0 Edicte: 1543 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera en el municipi de Vilabertran
Exercici: 2024 Bop: 37-0 Edicte: 1345 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva del conveni urbanístic en relació al Pla d'Actuació Urbanística núm. 8 (PAU 8)
Exercici: 2024 Bop: 35-0 Edicte: 1354 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació del plec de clàusules reguladores de la concessió d'ús privatiu del domini públic per a la gestió i explotació de la zona esportiva de Vilabertran