Edictes

Exercici: 2024 Bop: 65-0 Edicte: 2526 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació del padró d'aigua, escombraries i clavegueram del 1r trimestre de 2024
Exercici: 2024 Bop: 40-0 Edicte: 1543 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera en el municipi de Vilabertran
Exercici: 2024 Bop: 37-0 Edicte: 1345 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva del conveni urbanístic en relació al Pla d'Actuació Urbanística núm. 8 (PAU 8)
Exercici: 2024 Bop: 35-0 Edicte: 1354 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació del plec de clàusules reguladores de la concessió d'ús privatiu del domini públic per a la gestió i explotació de la zona esportiva de Vilabertran
Exercici: 2024 Bop: 15-0 Edicte: 289 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 14-0 Edicte: 292 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació del padró d'aigües 4t trimestre 2023
Exercici: 2024 Bop: 10-0 Edicte: 109 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de l'Ordenança sobre integració de captadors d'energia solar i de regulació de la instal·lació d'aparells de climatització i altres elements assimilables a l'exterior dels immobles al terme municipal de Vilabertran
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11181 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11264 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 240-0 Edicte: 10795 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació dels plecs de clàusules reguladores de la concessió d'ús privatiu del domini públic del Cafè del Sindicat