Licitació de la zona esportiva

D’acord amb el que disposa l’article 66.1 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, s’exposa al públic pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, el plec de clàusules reguladores de la concessió d’ús privatiu del domini públic de la zona esportiva de Vilabertran aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 06 de febrer de 2024.

Plec de clàusules administratives i tècniques de la zona esportiva