Licitació Cafè del Sindicat

D’acord amb el que disposa l’article 66.1 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, s’exposa al públic pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, el plec de clàusules reguladores de la concessió d’ús privatiu del domini públic del Cafè del Sindicat, de propietat municipal de l’edifici Centre Cívic situat a la Placeta del Sindicat, 1 aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 07 de novembre de 2023.

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300062103