Recursos humans

Concurs-oposició per a la provisió d’una plaça de personal laboral fix, d’operari/ària de neteja i jardineria a la brigada municipal de l’Ajuntament de Vilabertran.

________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ DE PLACES VACANTS

Bases reguladores de la convocatòria per a l’estabilització de places vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral, pel procediment concurs de mèrits de torn lliure, incloses a l’oferta pública d’estabilització.