Pla d’Acció Local per la sostenibilitat

Els arxius estan en format PDF. Si no disposeu del programa Acrobat Reader, podeu fer la descàrrega d’aquest.

  • Memòria
  • Diagnosi
  • Pla d’acció
  • Pla especial de regulació del sòl no urbanitzable
  • Plànols del Pla especial de regulació del sòl no urbanitzable
  • Pla de protecció i dinamització del patrimoni cultural