Pla d’Acció Local per la sostenibilitat

Els arxius estan en format PDF. Si no disposeu del programa Acrobat Reader, us el podeu descarregar fent click aquí.

  • Memòria
  • Diagnosi
  • Pla d’acció
  • Pla especial de regulació del sòl no urbanitzable
  • Plànols del Pla especial de regulació del sòl no urbanitzable
  • Pla de protecció i dinamització del patrimoni cultural